Zdalne firmy IT zatrudniające specjalistów z Polski i Europy

🛠 Stack technologiczny
⛑️ Kultura techniczna

1Password

1Password

Siedziba: Kanada Golang React, TypeScript Terraform, Docker, Jenkins... MySQL, Redis️ AWS
Agile Lab

Agile Lab

Siedziba: Włochy Node.js, Java, Scala... React, TypeScript Hadoop, Spark, Docker... ️ Azure, AWS, GCP...
Zatrudnia!
Ahrefs

Ahrefs

Siedziba: Singapur C++, DLang, OCaml... React, JavaScript, Gatsby... Elasticsearch, Logstash, Kibana...
Airtable

Airtable

Siedziba: USA Ruby, Node.js, JavaScript... JavaScript, TypeScript MySQL️ AWS
Aula Education

Aula Education

Siedziba: Wielka Brytania JavaScript, Node.js React Docker MongoDB, Redis️ AWS
Auth0

Auth0

Siedziba: USA Node.js, GraphQL React Docker, RabbitMQ, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL, Redis...️ AWS
Automattic

Automattic

Siedziba: USA PHP, WordPress
Balsamiq

Balsamiq

Siedziba: Włochy Rails, Ruby MySQL️ AWS
Baremetrics

Baremetrics

Siedziba: USA Ruby Vue.js, TypeScript
BaseCamp

BaseCamp

Siedziba: Bez biura Ruby, Rails
Bind

Bind

Siedziba: Wielka Brytania JavaScript, Node.js, TypeScript... React, JavaScript, TypeScript... PostgreSQL
Buffer

Buffer

Siedziba: Bez biura Node.js, GraphQL React, Next.js
Cabify

Cabify

Siedziba: Hiszpania Golang, Elixir, Ruby... React, TypeScript Terraform, Ansible, Datadog... CouchDB, MySQL, PostgreSQL...️ AWS, GCP
Canonical

Canonical

Siedziba: Wielka Brytania Python, Golang Kubernetes, Linux
ChartMogul

ChartMogul

Siedziba: Niemcy Ruby, JavaScript, Python... Vue.js, TypeScript, JavaScript... Docker, Kubernetes, Terraform... PostgreSQL, Snowflake️ AWS
Chili Piper

Chili Piper

Siedziba: USA Kotlin, Scala, Akka... Kubernetes, Docker, Gradle... MongoDB️ GCP
CircleCI

CircleCI

Siedziba: USA Python, Ruby, Django... React, JavaScript, TypeScript... RabbitMQ, Docker PostgreSQL, MongoDB️ AWS, GCP
Clevertech

Clevertech

Siedziba: USA PHP, Python, Node.js... JavaScript, TypeScript, React... Terraform MongoDB️ AWS
Codacy

Codacy

Siedziba: Portugalia Scala Docker, Kubernetes ️ AWS
Collabora

Collabora

Siedziba: Wielka Brytania Python, Django, Rust... Docker, Grafana MongoDB,
ConvertKit

ConvertKit

Siedziba: Bez biura Ruby, WordPress
Datadog

Datadog

Siedziba: USA Java, Golang, JavaScript... Terraform, Datadog, Elasticsearch... Redis, Cassandra, PostgreSQL...️ AWS
DigitalOcean

DigitalOcean

Siedziba: USA Golang, Python React Kubernetes, Linux
Discourse

Discourse

Siedziba: USA Ruby, Rails Ember.js, JavaScript Docker PostgreSQL
Docker

Docker

Siedziba: USA Golang, C#, Swift... React, JavaScript, Electron... Docker
Doist

Doist

Siedziba: Bez biura Python, Java, Kotlin... React, JavaScript Amazon RDS️ AWS
DoiT International

DoiT International

Siedziba: USA Golang, PHP JavaScript DynamoDB, MySQL️ AWS, GCP
Dribbble

Dribbble

Siedziba: Bez biura Ruby, Rails JavaScript, Vue.js️ AWS
DuckDuckGo

DuckDuckGo

Siedziba: USA C#, .NET, Kotlin...
Elastic

Elastic

Siedziba: Niderlandy Java, JavaScript JavaScript, TypeScript, React...
Epam

Epam

Siedziba: USA C#, Kotlin, Java... Vue.js, Angular, React... Docker, PostgreSQL, Oracle️ AWS, Azure, GCP...
Epic Games

Epic Games

Siedziba: USA Node.js, JavaScript, C++... React, JavaScript, TypeScript... Terraform, Docker, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL, DynamoDB...️ AWS
Etsy

Etsy

Siedziba: USA PHP, Scala Elasticsearch MySQL️ AWS
Ghost

Ghost

Siedziba: Bez biura JavaScript, Node.js JavaScript, Ember.js Docker MySQL, SQLite
Gitbook

Gitbook

Siedziba: Unia Europejska Node.js, JavaScript React, TypeScript
GitHub

GitHub

Siedziba: USA .NET, C#, Ruby... JavaScript️ Azure
GitGuardian

GitGuardian

Siedziba: Francja Python, Django, Golang... JavaScript, React, TypeScript... Elasticsearch, Kubernetes, Terraform... PostgreSQL, MongoDB️ AWS
GitLab

GitLab

Siedziba: Bez biura Ruby, Rails Vue.js Linux, Ansible, Chef... ️ GCP, AWS
GOhiring

GOhiring

Siedziba: Niemcy Ruby, Rails Ember.js, React, JavaScript... Docker, CircleCI, RabbitMQ... Amazon RDS, Postgres, ...️ AWS, Heroku
Zatrudnia!
Good Money

Good Money

Siedziba: USA Scala, Golang, Python... JavaScript, TypeScript Docker DynamoDB️ AWS
Grafana Labs

Grafana Labs

Siedziba: USA Golang, Python, Ruby... React, JavaScript, TypeScript... Grafana, Kubernetes, Kafka... Cassandra, InfluxDB, MySQL...️ Azure, AWS, GCP...
Gumroad

Gumroad

Siedziba: USA Ruby, Rails, JavaScript... React️ AWS
Harvest

Harvest

Siedziba: USA Node.js, Ruby, Rails... JavaScript Kafka, Elasticsearch Redis, MySQL, DynamoDB...️ AWS
Help Scout

Help Scout

Siedziba: USA Kotlin, Ruby, Go... React, Gatsby Linux, Amazon ECS, RabbitMQ... MySQL, PostgreSQL, MongoDB...️ AWS
Heroku

Heroku

Siedziba: USA Ruby, Golang Docker, Kubernetes, Ansible... ️ AWS
Honeybadger

Honeybadger

Siedziba: USA Ruby, Rails, PHP... React, JavaScript PostgreSQL, DynamoDB️ AWS
Hopper

Hopper

Siedziba: Kanada Scala, Ruby, Java... React, TypeScript Kafka, Kubernetes HBase, Cloud SQL️ GCP
HotJar

HotJar

Siedziba: Malta Python, Lua JavaScript, Angular, jQuery... Elasticsearch, Nginx PostgreSQL, Redis️ AWS
Intercom

Intercom

Siedziba: USA Ruby, Golang, PHP... JavaScript️ AWS
InVision

InVision

Siedziba: USA Node.js, Golang React, TypeScript, WebGL... Kubernetes, Docker, ElasticSearch... MySQL, MongoDB, Redis...️ AWS, Heroku
Jobbatical

Jobbatical

Siedziba: Estonia Express, GraphQL, Node.js... JavaScript, React, ... Kafka, Terraform, Kubernetes... MongoDB, PostgreSQL️ GCP
Kaggle

Kaggle

Siedziba: USA R, Python, C++... TypeScript Docker ️ GCP
Komoot

Komoot

Siedziba: Niemcy Kotlin, Node.js, Python... React, JavaScript Docker ️ AWS
Linux Foundation

Linux Foundation

Siedziba: USA Serverless Framework, Node.js, Golang... Angular, TypeScript, JavaScript... MariaDB️ AWS
Luxoft

Luxoft

Siedziba: Szwajcaria Java, Kotlin, Spring Framework... Angular, TypeScript, JavaScript... ActiveMQ, Kafka, RabbitMQ... Microsoft SQL Server, Azure SQL, PostgreSQL...️ AWS, Azure
MailerLite

MailerLite

Siedziba: Litwa PHP, Laravel Vue.js RabbitMQ, Kubernetes, Docker... PostgreSQL, MongoDB, TimescaleDB...
MapBox

MapBox

Siedziba: USA Node.js, Express, JavaScript... JavaScript, React, TypeScript... Hadoop, Spark, Docker... Postgres, MySQL, MongoDB...️ AWS, Azure, GCP...
MongoDB

MongoDB

Siedziba: USA Golang, Python, Dart... TypeScript Docker, Kubernetes MongoDB️ AWS, Azure, GCP...
Mozilla

Mozilla

Siedziba: USA C++, Golang, Rust... React, JavaScript
Netguru

Netguru

Siedziba: Polska Python, Node.js, Ruby... JavaScript, React, Angular... Ansible, Chef, Docker... ️ Azure, AWS, GCP...
Netlify

Netlify

Siedziba: USA Ruby, Golang, Rust... JavaScript
Nozbe

Nozbe

Siedziba: Polska JavaScript, Python React SQLite, IndexedDB, PostgreSQL...️ AWS
npm

npm

Siedziba: USA Node.js, JavaScript, Golang... JavaScript, TypeScript
Potentially

Potentially

Siedziba: Wielka Brytania Kotlin, Spring Framework, Java... Angular, TypeScript Kubernetes, Docker, Terraform... MongoDB️ AWS
Prezly

Prezly

Siedziba: Belgia PHP, Symfony React, JavaScript, TypeScript... Kubernetes PostgreSQL️ AWS
PSPDFKit

PSPDFKit

Siedziba: USA Elixir, Ruby, Rails... TypeScript, React, Next.js... Terraform, Docker DynamoDB️ AWS, Azure
Puppet

Puppet

Siedziba: USA Golang Kubernetes, Puppet PostgreSQL️ GCP, AWS
raidboxes

raidboxes

Siedziba: Niemcy PHP, Laravel, WordPress... TypeScript, JavaScript, Tailwind... Docker, Python, Ansible... MySQL
RedHat

RedHat

Siedziba: USA Java, Spring Framework React, JavaScript Linux, Red Hat Enterprise Linux, Kubernetes... PostgreSQL, MariaDB, Oracle...️ OpenShift
SerpApi

SerpApi

Siedziba: USA Ruby, Rails JavaScript, React MongoDB
Shopify

Shopify

Siedziba: USA Ruby, Rails, GraphQL... Typescript, React Docker, Kubernetes, Vagrant... MySQL, Redis️ GCP
Sketch

Sketch

Siedziba: Bez biura Elixir, GraphQL, C++... JavaScript, React, ... Terraform, Jenkins, CircleCI... PostgreSQL, Redis️ AWS
Slite

Slite

Siedziba: Francja JavaScript, TypeScript, GraphQL... JavaScript, TypeScript Docker PostgreSQL
SoftwareMill

SoftwareMill

Siedziba: Polska Scala, Java, Spring Framework... JavaScript, TypeScript, React... Kafka MongoDB, Cassandra️ AWS, GCP
Square

Square

Siedziba: USA Python, Node.js, Java... JavaScript️ Azure
StackOverflow

StackOverflow

Siedziba: USA C#, .NET, TypeScript... Elasticsearch Microsoft SQL Server, Redis
Stripe

Stripe

Siedziba: USA Ruby, Scala, Go... React, Flow️ AWS
SUSE

SUSE

Siedziba: Niemcy Python, Django, C... JavaScript, jQuery, ... Kubernetes PostgreSQL️ AWS, Azure, GCP...
Synthesia

Synthesia

Siedziba: Wielka Brytania Python, Flask, Node.js... React, TypeScript Docker PostgreSQL️ AWS
Talkable

Talkable

Siedziba: USA Ruby, Rails React, TypeScript, JavaScript... MySQL️ AWS
thoughtbot

thoughtbot

Siedziba: USA Ruby, Rails, Golang... React, JavaScript PostgreSQL️ AWS
Toggl

Toggl

Siedziba: Estonia Golang, Ruby JavaScript Prometheus, Grafana, Terraform... PostgreSQL️ GCP
Travis

Travis

Siedziba: Niemcy Golang, Ruby JavaScript, Ember.js PostgreSQL️ Heroku
Trello

Trello

Siedziba: USA Node.js JavaScript, CoffeeScript MongoDB, Redis
Tyk

Tyk

Siedziba: Wielka Brytania Golang React, JavaScript, TypeScript... Docker, Kubernetes, Prometheus... MongoDB, Redis, ...️ AWS, Azure, OpenShift...
Uhuru Network

Uhuru Network

Siedziba: USA Node.js, Express, JavaScript... Next.js, React, TypeScript... PostgreSQL, MongoDB️ AWS, Heroku
Vercel

Vercel

Siedziba: USA JavaScript Next.js, React, TypeScript... PostgreSQL️ AWS
VMware

VMware

Siedziba: USA Golang, Java, Kotlin... Kubernetes, Prometheus, Grafana...
Zapier

Zapier

Siedziba: USA Python, Django, Node.js... React, JavaScript Docker, Kubernetes, ArgoCD... Memcached, Redis️ AWS